bord

KLASUREN

De effectieve lestijd begint om 8.35 uur. De bel gaat echter om 8.30 uur zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

Alle kinderen worden dan ook om 8.30 uur verwacht.

De klasuren lopen dus van 8.35 uur tot 12.05 uur en van 13.30 uur tot 15.50 uur. Op woensdag eindigen de klassen om 11.40 uur en op vrijdag om 15.00 uur. Op deze wijze krijgen de leerlingen 28,25 lestijden. Deze uren gelden ook voor de wijkschool.

De ouders worden toegelaten, zodra de poort van de speelzaal geopend wordt. (zie afspraken bij schoolinfo vooraan in ons schoolkrantje)

BRENGEN EN HALEN VAN DE KINDEREN

Brengen van de kinderen: Dit gebeurt langs de hoofdingang aan de Ieperweg. Mogen we vragen om altijd de deur terug dicht te doen, ook al stond ze open.

Afhalen van de kinderen bij het belsignaal: Dit gebeurt via de zij-ingang aan de Kattestraat. De deur wordt geopend door een leerkracht. Mogen we dringend vragen om deze ingang te gebruiken zodat de rijen en ouders die vertrekken vlot doorgang hebben via de uitgang Ieperweg.

Afhalen van de kinderen na het belsignaal en na het vertrekken van rijen en ouders: Dit kan dan opnieuw via de hoofdingang.

Het gaat ons om de veiligheid en het verlenen van een vlotte doorgang.

AFHALEN VAN KINDEREN

Ouders die hun kinderen zelf afhalen worden dringend verzocht om tot in de speelhal te komen via de zij-ingang (kleuters en lagere afdeling) of tot op de speelplaats (leerlingen hogere afdeling). We kunnen niet toestaan dat kinderen naar de ‘wachtende auto’ rennen of op het trottoir staan te wachten. Deze veiligheidsmaatregel geldt voor alle kinderen.

Mogen wij ook met aandrang vragen om het verkeersreglement te respecteren in de Ieperweg. Geregeld stellen wij vast dat ouders dit niet doen en voor verkeershinder zorgen. Zo verzoeken wij om geen wagens op de zebrapaden en het voetpad te parkeren. Wij willen de kinderen een veilige oversteek verzekeren.
Let ook op om juist te parkeren aan Maartenshove. 

OPENEN VAN DE SCHOOLPOORT

De schoolpoort van de hogere afdeling gaat ’s morgens open om 8.15 uur en ’s middags om 13.00 uur. Leerlingen die vroeger komen dan deze uren moeten aansluiten bij het voorschools toezicht in de speelzaal van de lagere afdeling.

VOOR- EN NASCHOOLS TOEZICHT

Elke dag wordt er voor- en naschools toezicht georganiseerd. ’s Morgens van 7.00 uur tot 8.00 uur en ’s avonds van 16.15 uur tot 18.30 uur. Op woensdagnamiddag tot 13.15 uur. Op vrijdag van 15.15 uur tot 18.30 uur.
Op woensdag worden de kinderen die om 13.10 nog op school zijn, overgebracht naar de buitenschoolse opvang Stekelbees - Stationsstraat 16A

De prijzen zijn voor alle dagen.:

Een gezin met 1 kind op school: 2,33 euro per uur.

Een gezin met 2 kinderen op school: 2,14 euro per uur en per kind.

Een gezin met 3 of meer kinderen op school: 1,90 euro per uur en per kind.

Het voor- en naschools toezicht wordt in de centrumschool en in de wijkschool voorzien.

Kinderen vanaf het 3de leerjaar die avondtoezicht volgen, gaan in het paviljoen hun huistaak maken en lessen leren. Deze ‘studie’ duurt tot 17.00 uur. Die kinderen kunnen wel vroeger afgehaald worden. Ze zorgen er ook best voor dat ze een boek of stripverhaal kunnen lezen of dat ze kleurpotloden bij zich hebben om eventueel een tekening te maken.

Kinderen uit het 2de leerjaar kunnen hun huiswerk in de studie maken op dinsdag en donderdag. Wanneer ze klaar zijn en na controle van de leerkracht mogen die wel gaan spelen in de opvang. 

Voor de opvang ontvangt de school een financiële ondersteuning van de gemeente.

MAALTIJDEN

Alle kinderen kunnen op school blijven eten.

Mogelijkheden: volle maaltijd met soep, enkel soep (bij de meegebrachte boterhammen) of enkel brood

Wie enkel een broodmaaltijd gebruikt, kan op school fruitsap, melk of water krijgen. Een drinkbus met water of fruitsap is toegelaten, brikjes, blikjes of flesjes niet.

MELK - FRUITSAP 

In het vrij kwartiertje van de voormiddag of ’s middags bij de boterhammen kan melk of een sapje gedronken worden. Er is dagelijks melk aan 0,35 euro per beurt en fruitsap van de wereldwinkel aan 0,52 euro per beurt. Deze drankjes worden ten zeerste aangeraden. Bij warm weer mogen de kinderen een drinkbus of een plastieken flesjemet water meebrengen. Geen glazen flesjes, brikjes of blikjes a.u.b.

Nota: Prijzen zijn altijd onderhevig aan schommelingen en kunnen eventueel aangepast worden na 1 september.

KOEK EN FRUIT

's Morgens mogen de kinderen enkel fruit meebrengen, voor de kleintjes graag geschild en gesneden. 
In de namiddag mogen ze zeker ook fruit meebrengen, maar kunnen ze een koek krijgen voor € 5 per trimester. Wie van dit aanbod geen gebruik maakt, mag zijn kinderen zelf een koek meegeven, maar die moet dan wel van dezelfde soort zijn, als de koeken die de school aanbiedt. 

SPORTKLEDIJ

De leerlingen dragen voor de lessen bewegingsopvoeding het gympak van de school en sportschoenen. Sportschoenen zijn toegelaten, op voorwaarde dat deze schoenen enkel gebruikt worden in deze lessen. Wil ook zo vlug mogelijk alle sport- en zwemkledij, plus de bijhorende tasjes of zakjes naamtekenen. Nieuwe leerlingen kunnen een gympak aanschaffen zolang de (kleine) voorraad strekt. De volgende bestelling wordt gecentraliseerd in de loop van het 3de trimester. Ondertussen kan een tweedehands gympak gebruikt worden.

KLEUTERZWEMMEN

Ook dit schooljaar kunnen we kleuterzwemmen aanbieden aan de kinderen van de 2de en 3de kleuterklas. De eerste zwembeurt voor de 3de kleuters gaat door op woensdag 7 september. Voor de 2de kleuter start het zwemmen op woensdag 21 september. Een kalenderoverzicht wordt u bezorgd.

Het kleuterzwemmen is betalend.

Het kleuterzwemmen kan pas slagen indien er voldoende hulp is van zwemouders. Vandaar deze oproep:

Wie zich als zwemouder wil engageren, kan zich bij de directie of de kleuterleidsters aanmelden. Vanaf het 3de kleuter is het de bedoeling dat de zwemouders mee gaan in het water en niet helpen bij het aankleden. Wie als ouder wil meegaan kan zijn naam opgeven bij de klasleerkrachten. Zij maken dan een lijst met namen en data op, zodat iedereen aan de beurt komt en er niet teveel ouders mee zijn.  Dank bij voorbaat.

Ouders die niet begeleiden kunnen niet in het zwembad aanwezig zijn als toeschouwer. 

ZWEMMEN

Er zijn 14-daagse zwembeurten voor leerlingen vanaf het 1ste leerjaar. De zwembeurten gaan door op dinsdagvoormiddag. Het zwemmen start op dinsdag 13 september voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar en op 6 september voor het 4de, 5de en 6de leerjaar. De kostprijs bedraagt 3 euro per beurt.

Ook voor het zwemmen van het 1ste en 2de leerjaar kunnen wij nog wat hulp gebruiken (alleen voor in het zwembad). Vandaar deze oproep: wie zich als zwemouder wil engageren, kan zich bij de directie of bij meester Ruben aanmelden. Dank bij voorbaat.

Het zwemmen gebeurt aan een voordeeltarief door een financiële ondersteuning die door de gemeente aan de scholen gegeven wordt.

NIET-DEELNAME AAN DE LESSEN BEWEGINSOPVOEDING

Vanuit de inspectie en in het belang van de gezondheid van uw kind, wordt steeds een bewijs gevraagd van niet-deelname aan de lessen sport en/of zwemmen. Voor 1 of 2 lessen kan dit een briefje zijn van de ouders, maar wel graag met duidelijke vermelding van de reden en de duur. Voor meer dan 2 lessen onbeschikbaarheid is een doktersbriefje vereist. De briefjes dienen steeds afgegeven te worden aan meester Ruben.

GESPREKSUREN

Voor het 2de tot en met het 6de leerjaar is er een oudercontact voorzien op de eerste dinsdag van oktober van 16.15 uur tot 19.00 uur. Voor het 1ste leerjaar gaat dit door op 20 oktober. Op het einde van de maand december (voor 2de tot 6de leerjaar), in januari (voor 1ste leerjaar) en in juni worden de ouders uitgenodigd om het rapport af te halen en te bespreken. Er is ook nog een oudercontact voorzien op het einde van het 2de trimester, net voor de paasvakantie. De directeur en de leerkrachten zijn steeds bereid tot contacten met de ouders, ook op andere uren, na afspraak.

Voor de kleuters is er een oudercontact voorzien vóór de kerstvakantie en de zomervakantie en een extra oudercontact voor het 3de kleuter voor de paasvakantie. Er worden open-deur-momenten georganiseerd in de loop van het 2de trimester.

RAPPORTEN

Een groot rapport wordt meegegeven met de herfstvakantie, kerstvakantie (voor 2de t.e.m. 6de leerjaar) en in januari (voor 1ste leerjaar), rond de krokusvakantie, de paasvakantie, begin juni en op het einde van het schooljaar.

SCHOOLAGENDA

Er wordt gevraagd de schoolagenda regelmatig na te zien en wekelijks te ondertekenen. De kinderen van het 1ste leerjaar zullen de agenda dagelijks ter ondertekening aanbieden zodat die als een heen-en-weer boekje kan fungeren. Voor de kleuters is er een berichtenmapje voorzien.

HUISTAKEN

De kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar krijgen een huistaak mee op maandag, dinsdag en donderdag. Voor de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar wordt naar de agenda verwezen.

BEGELEIDING VAN RIJEN

In de centrumschool worden alle rijen na de klas begeleid tot voorbij de meest ‘gevaarlijke’ punten.

BETALINGSREGELING

Er wordt met maandelijkse rekeningen gewerkt. De kinderen krijgen maandelijks een bestelformulier mee naar huis. Daarop kunnen de ouders aanduiden wat ze voor hun kind(eren) wensen. Alles wordt nauwkeurig in de klas bijgehouden. Op het einde van de maand krijgt u een rekening met stortingsformulier mee naar huis. Mogen we echter dringend vragen om de rekeningen binnen de 14 dagen te betalen.

Ouders die de betaling wensen uit te voeren via domiciliëring kunnen daartoe een formulier bekomen op het secretariaat.

ER WORDT GEVRAAGD

Om zoveel mogelijk alles te naamtekenen (kledingstukken, handtasjes, gymzak, boekentassen,...).

Controleer af en toe de boekentassen (wat je daar soms al in vindt!). Om boeken en schriften in goede staat te bewaren zijn plastiekzakken en rugzakken niet verantwoord. Teneinde moeilijkheden bij verlies te vermijden, vragen wij ook geen dure sieraden te dragen op school.

PASTORALE, SOC. OPVOEDING EN VERJAARDAGEN

Elk jaar lopen in onze school een aantal projecten. Soms is dit een project dat een heel schooljaar doorkruist, soms zijn er enkele kort lopende projecten. Op 1 september starten we met ons jaarproject 'Een hart voor iedereen’. Er wordtook een bijzonder accent gelegd op de acties ‘Welzijnszorg’ en ‘Broederlijk Delen’. Met deze projecten willen we vanuit een gelovige visie enkele diepmenselijke waarden benaderen en concretiseren. De kinderen komen daartoe enkele keren bijeen om een klassenoverschrijdend ‘openingsmoment’ te beleven. Van daaruit vertrekken ze naar de klas om er via aangepaste activiteiten het thema te verwerken. Deze belevingsmomenten worden aangekondigd in de schoolkalender. Elke maand vieren we ‘verjaardagen’ met de kinderen. Elk kind wordt dan eens in de ‘bloemetjes’ gezet. Om de 2 maand werken op de dag van de verjaardagen ook aan sociale opvoeding, gebracht door de figuren Ben en Klaar.

LOGOPEDIE

N.a.v. klaservaringen en na bespreking in MDO (multidisciplinair overleg) worden sommige kinderen verwezen naar logopedie of revalidatie.
Ingevolge een wettelijke regeling zal logopedie en revalidatie tijdens de schooluren slechts onder welbepaalde voorwaarden kunnen gebeuren. Binnen onze school geldt de afspraak dat leerlingen uit het lager éénmaal 25 minuten tijdens de lesuren logopedie of revalidatie kunnen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag.

ENKELE PUNTEN VOOR DE GOEDE ORDE OP SCHOOL

Mogen wij u vriendelijk verzoeken om uw medewerking aan volgende punten:

Wat wij niet kunnen toelaten: het meebrengen van snoep, vriendenschriften en verjaardagstraktaten(lager). Tijdens de lessen bewegingsopvoeding mogen de leerlingen geen uurwerken, oorringen, halskettingen of ringen dragen. (zie ook schoolreglement)

Wat wij wel toelaten: fruit tijdens de ochtendpauze, een stuk fruit of een droge koek (via de school of zelf mee te brengen) in de namiddagpauze, een sober verjaardagstraktaat in de kleuterschool dat bestaat uit fruit, fruitbrochetten of droog gebak. Een boek of speelgoed voor de klas is ook altijd welkom. 

FIETSUURTJE VOOR KLEUTERS

Omdat psycho-motoriek bij kleuters heel belangrijk is, zullen de kleuterleerkrachten ook dit jaar bijzondere aandacht besteden aan de ‘grote motoriek’. De leerkrachten van de 1ste kleuterklasjes in de centrumschool houden elke vrijdagmiddag een fietsuurtje. De kleuters mogen dan hun eigen fietsje meebrengen naar school.

In de wijkschool mogen alle kinderen hun fiets meebrengen vanaf 1 september tot aan de herfstvakantie en vanaf de paasvakantie tot het einde van het schooljaar. Bij mooi weer wordt er dan gefietst.

WIJKAFDELING

Om praktische redenen kunnen hier geen begeleide rijen gevormd worden. Ook hier kunnen de kleuters over de middag op school onder toezicht blijven, zowel voor een broodmaaltijd als voor warme maaltijden. De wijkschool voorziet in opvang volgens de noden van de ouders. De ouders zijn volledig vrij in de keuze tussen wijk- en centrumschool. Uitzondering hierop is de peutersklas, want die wordt alleen in de wijkschool georganiseerd.